معرفی کتاب: ام‍ام‌ م‍ه‍دی‌ (ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌): از ولادت‌ ت‍ا ظه‍ور

نویسنده: ق‍زوی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍دک‍اظم‌, ۱۳۰۸-۱۳۷۳

ناشر: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ال‍ه‍ادی‌ ؛وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ ،م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌

سال چاپ:  ۱۴۱۸ ق‌. ۱۳۷۶

خلاصه: در کتاب فوق به مطالبی همچون امام مهدی (عج) کیست؟، نام و نسب ایشان، نوید قرآن از حضرت مهدی (عج)، نویدها در سنت پیامبر (صل الله علیه و آله و سلم )، نوید از آن حضرت در روایات امامان نور، غیبت ایشان، سفیران ایشان، چگونه تا کنون زیسته است؟، ویژگیهای آن حضرت، نشانه‌های ظهور، مدعیان دروغین، چگونه ظهور می‌کنند، پس از ظهور، چگونه دولتها و قدرتها در برابر او سر فرود خواهند آورد؟، زندگی جامعه در عصر طلایی، مدت حکومت و ... به بحث پرداخته می‌شود.

این کتاب را از کتابخانه اسفرورین دریافت نمائید.