تاريخ : ۱۳٩٢/٢/۳۱ | ٢:٢٥ ‎ب.ظ | نویسنده : کتابخانه علامه طباطبایی اسفرورین

کتابداری چیست؟

چیست گفتم کتابداری گفت:                         دانشی،حرفه ای،فنی،هنری

گفتمش: بیشتر بکن تبیین                            گفت: عشقی،علاقه ای، شرری

گفتمش: بازهم بگو! گفتا:                              در دل دانش جهان سفری

گفتمش: با چه می کنی تشبیه؟                     گفت: با مرشدی و راهبری

گفتمش: در مقام حرفه و فن!                        گفت: اوستادی است ار نکو بنگری

گفتمش: از نگاه عاطفه ها!                             گفت چون مهر پدر و مادری

گفتمش: بهر کسب دانش و دین!                   گفت:حلال مشکلات و دری

گفتمش: در طریق کسب خبر؟                       گفت : یابد منابع خبری 

گفتمش: از مولفات و کتب؟                            گفت ، ره می برد به هر اثری

گفتمش: در پژوهش وتحقیق؟                        گفت : خورشید روز و شب، قمری

گفتمش: سایه و سروی هم؟                          گفت: خوشتر بود ز باغ و بری

گفتمش: بهر خدمت مردم؟                             گفت: بربسته قامت وکمری

گفتمش: بهر فتح قله علم!                               گفت : چون برگشوده بال وپری

گفتمش: گر نباشد این نعمت؟                        گفت: تحقیق و علم را خطری!!!

گفتمش: کرده پیشرفت شگرف!                      گفت:وز دولتش بود سحری!

گفتمش:کیست شیر این میدان؟                      گفت: دانا دلی و ذی نظری

گفتمش: شرط دیگری هم هست؟                   گفت:باید که داشت شور و شری

گفتمش: او را چه دانشی باید؟                         گفت : در هر سرای علم، سری

گفتمش :  این همه فضایل از اوست؟               گفت: این اندر که بدو گذری!  • پرشین بلاگ
  • مگاترینر مرجع ترینر بازی ها