زندگی.........

زندگی با همه وسعت خویش، محفل ساکت غم خوردن نیست!

حاصلش تن به قضا دادن و افسردن نیست!

اضطراب و هوسِ دیدن و نادیدن نیست!

زندگی خوردن و خوابیدن نیست!

زندگی جنبش جاری شدن است!

 زندگی کوشش و راهی شدن است

از تماشاگهِ آغاز ِحیات، تا به جایی که خدا می داند...

/ 0 نظر / 36 بازدید